KLAUS WEB2PRINT S.R.L.. cu sediul în Aricestii Rahtivani nr.670, Prahova, înregistrat la Registrul Comer?ului Prahova sub nr. J29/1436/2015, CIF: 35096408, în calitate de operator al site-ului www.tipografics.ro asigur? confiden?ialitatea datelor cu caracter personal colectate ?i prelucrate în activitatea sa.

 1. Categorii de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate:

Datele cu caracter personal pe care le prelucr?m pot include:

 • Date de identificare: nume, prenume, na?ionalitate, sexul, data de na?tere func?ia;
 • Informa?ii de contact: adresa de domiciliu/re?edin??, adresa profesional?, num?r de telefon, num?r de fax ?i adres? de e-mail;
 • Informa?ii comunicate în mod voluntar de c?tre dumneavoastr? în func?ie de activitatea pe care o desf??ura?i (ex: instruc?iuni acordate, pl??i efectuate, solicit?ri);
 • Alte date cu caracter personal, dac? se dovedesc relevante fa?? de raporturile contractuale dintre noi, cum ar fi contul bancar.

Informa?iile colectate pot include, pe lâng? date cu caracter personal, ?i informa?ii precum: tipul browser-ului, paginile vizitate sau con?inutul examinat, timpul de folosire a unui element concret ?i/sau sec?iunile Site-urilor la care ave?i acces, inclusiv informa?iile c?utate de utilizatori, timpul ?i datele de accesare, precum ?i alte statistici.

În situa?ia în care vom colecta în vederea bunei desf??ur?ri a rela?iei noastre de colaborare, anumite categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), seria ?i num?rul c?r?ii de identitate, respectiv num?rul pa?aportului, aceste categorii speciale de date vor fi colectate:
a) prelucrare este necesar? pentru încheierea sau executarea contractului încheiat între dumneavoastr? ?i KLAUS WEB2PRINTSRL;
b) în cazurile în care exist? obliga?ia legal? de prelucrare a acestor categorii de date;
c) prelucrarea este obligatorie în scopul ap?r?rii unui drept legitim în instan?ele de judecat?.
d) în celelalte situa?ii, pe baza consim?imântului prealabil expres oferit de dumneavoastr?.

 1. Cum sunt colectate datele dvs. cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastr? poate avea loc prin intermediul acestui site-ului, astfel:

 • În cazul în care solicita?i în nume personal sau pentru societatea pe care o reprezenta?i un produs sau serviciu din partea KLAUS WEB2PRINT SRL;
 • În cazul în care solicita?i în nume personal sau pentru societatea pe care o reprezenta?i oferte/ informa?ii/l?muriri din partea KLAUS WEB2PRINT SRL;
 • În cazul în care presta?i sau v? oferi?i s? presta?i în nume personal sau în numele societ??ii pe care o reprezenta?i servicii pentru KLAUS WEB2PRINT SRL;
 • În cazul în care KLAUS WEB2PRINT SRL inten?ioneaz? /solicit? s? achizi?ioneze un produs sau serviciu de la dumneavoastr? sau de la societatea pe care o reprezenta?i;
 • În cazul în care ne comunica?i sau societatea pe care o reprezenta?i ne comunic? voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastr? cu caracter personal.

Totodat?, este posibil ca în anumite împrejur?ri s? colect?m date cu caracter personal cu privire la dumneavoastr? de la o surs? ter??.

 

III. Temieurile prelucr?rii datelor cu caracter personal

 • Prelucrarea este necesar? în vederea încheierii ?i execut?rii comenzii/contractului la care sunte?i parte în nume personal sau în numele societ??ii pe care o reprezenta?i;
 • Prelucrarea este necesar? în vederea respect?rii unei obliga?ii legale;
 • Prelucrarea este efectuat? în temeiul consim??mântului dumneavoastr? prealabil ?i explicit;
  Prelucrarea este necesar? în scopul intereselor legitime ale KLAUS WEB2PRINT SRL sau ale unui ter?, cu excep?ia cazurilor în care interesele sau drepturile ?i libert??ile dumneavoastr? fundamentale prevaleaz? asupra acestor interese;
 • Prelucrare este necesar? pentru îndeplinirea unei sarcini care serve?te unui interes public.

În cazurile în care dispozi?iile legale aplicabile impun consim??mântul dumneavoastr? prealabil ?i explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consim??mântului dumneavoastr? prealabil ?i explicit.

În orice moment, ave?i dreptul de a v? retrage consim??mântul. Retragerea consim??mântului dumneavoastr? nu va afecta legalitatea prelucr?rii pe baza consim??mântului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consim??mântului dumneavoastr? pentru orice prelucrare asupra c?reia a?i consim?it în prealabil ne pute?i contacta pe adresa de e-mail contact@localhost sau s? ne trimite?i o notificare la adresa sediului social mai sus men?ionat.

În cazul în care v? retrage?i consim??mântul, KLAUS WEB2PRINT SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastr? ?i va lua m?surile corespunz?toare pentru ?tergerea oric?ror înregistr?ri cu datele dumneavoastr? cu caracter personal. Totu?i, în cazul în care prelucrarea este strict necesar? în vederea efectu?rii activit??ii angajate de KLAUS WEB2PRINT SRL, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legale prev?zute de legisla?ia în vigoare, KLAUS WEB2PRINT SRL va proceda la prelucrarea respectiv? ?i v? va informa în acest sens.

 1. Scopul prelucr?rii datelor cu catacter personal
 2. Încheierea contractelor de vânzare – cump?rare, furnizare servicii cu dvs. în nume personal sau pentru societatea pe care o reprezenta?i.
 3. Furnizarea produselor sau serviciilor comandate/contractate c?tre dvs. în nume personal sau pentru societatea pe care o reprezenta?i;
 4. Validarea, expedierea, facturarea ?i întocmirea documentelor de plat? a comenzilor/serviciilor c?tre dvs. în nume personal sau pentru societatea pe care o reprezenta?i;
 5. Rezolvarea anul?rilor sau a problemelor de orice natur? referitoare la comand?/contract, la serviciile/produsele comandate de dvs. în nume personal sau pentru societatea pe care o reprezenta?i;
 6. Solu?ionarea eventualelor litigii în fa?a instantelor (de drept comun sau arbitrale), recuperarea debitelor;
 7. Comunicarea cu dumneavoastr? prin mijloace de comunicare precum po?t?, serviciul de curierat, telefon, fax, po?t? electronic?;
 8. Prelucrarea datelor ca obliga?ie impus? de lege (de ex. p?strarea unor eviden?e);
 9. Men?inerea la un nivel corespunz?tor a rela?iei contractuale cu dvs. în nume personal sau pentru societatea pe care o reprezenta?i;
 10. În orice scop aferent/auxiliar oric?rora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastr? cu caracter personal ne-au fost furnizate.
 11. Partajarea datelor cu caracter personal

Dac? sunte?i clientul/furnizorul nostru putem divulga datele cu caracter personal c?tre:
a) serviciilor externalizate ale societ??ii, care asigur? buna desf??urare a activit??ii noastre;
b) institu?iile publice, conform obliga?iilor prev?zute de legisla?ia în vigoare;
c) avoca?i, executori judec?tore?ti, notari publici în cazul în care partajarea este impus? pentru ap?rarea drepturilor noastre legitime;
d) orice ter? c?ruia îi cesion?m/nov?m orice drepturi sau obliga?ii;
e) serviciile po?tale ?i de curierat cu care colabor?m.

KLAUS WEB2PRINT SRL va p?stra controlul asupra datelor dumneavoastr? cu caracter personal ?i va lua m?suri de protec?ie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea ?i securitatea datelor dumneavoastr? cu caracter personal în momentul solicit?rii respectivilor prestatori de servicii.

Altfel, vom putea divulga datele cu caracter personal doar în situa?ia în care ne acorda?i permisiunea, când ni se impune prin lege sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale s? proced?m în acest sens.

 

 1. Date cu caracter personal pe care ni le furniza?i cu privire la alte persoane fizice

În situa?ia în care ne furniza?i date cu caracter personal cu privire la o alt? persoan? fizic? trebuie s? v? asigura?i c? ave?i dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal ?i c?, f?r? a mai lua alte m?suri, putem colecta, folosi ?i divulga acele date cu caracter personal.

În special, trebuie s? v? asigura?i c? persoana fizic? în cauz? are cuno?tin?? de aspecte precum: identitatea noastr?, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colect?m, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal; drepturile persoanei fizice cu privire la datele cu caracter personal ?i dreptul de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal.

 

VII. Securitatea datelor cu catacter personal prelucrate

Societatea noastr? implementeaz? m?suri tehnice ?i organizatorice pentru p?strarea confiden?ialit??ii ?i securit??ii datelor dumneavoastr? cu caracter personal conform procedurilor noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea ?i accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi p?strate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal ?i/sau în format tip?rit, în spa?ii special amenajate la nivelul fiec?rui departament sau în func?ie de specificul activit??ii fiec?ruia.

 

VIII. Transferul datelor cu caracter personal în str?n?tate

În mod obi?nuit, societatea noastr? nu transfer? date cu caracter personal în alte ??ri, dar dac? va fi nevoit? s? recurg? la un astfel de transfer, ne vom asigura c? aceste transferuri interna?ionale sunt efectuate sub rezerva unor m?suri de protec?ie corespunz?toare sau potrivite conform Regulamentului General privind Protec?ia Datelor (UE) 2016/679 sau altor legi aplicabile.

 1. Durata p?str?rii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi p?strate atât pe durata derul?rii rela?iilor noastre contractuale, cât ?i ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne ?i obliga?iile legale care ne revin.
În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract, aceste date vor fi p?strate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colect?rii datelor preconizate.
În cazul în care se vor identifica date care nu mai sunt necesare, acestea se vor anonimiza sau se vor ?terge.
Datele pentru p?strarea c?rora exist? temei legal vor fi arhivate, cu respectarea garan?iilor privind securitatea datelor.

 

 1. Drepturile pe care le ave?i în ceea ce prive?te prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

În conformitate cu reglement?rile aplicabile, ave?i urm?toarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal – pute?i ob?ine informa?ii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal ?i o copie a acestor date cu caracter personal; accesul dumneavoastr? a datele prelucrate poate fi exercitat numai în m?sura în care nu se aduce atingere drepturilor ?i libert??ilor altor persoane;
 2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter persona – în cazul în care considera?i c? datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, pute?i solicita modificarea corespunz?toare a acestor date cu caracter personal;
 3. Dreptul la ?tergea datelor cu caracter personal (”dreptul de a fi uitat)” – pute?i solicita ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, în m?sura obliga?iilor prev?zute de legisla?ia în vigoare;

Cu toate acestea, nu se va proceda la ?tergerea datelor atunci când prelucrarea este necesar? pentru:
– exercitarea dreptului la liber? exprimare ?i la informare;
– respectarea unei obliga?ii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplic? societ??ii sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;
– pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??.

În plus, atunci când am f?cut publice în vreun context datele a c?ror ?tergere se solicit? ?i solicita?i ?tergerea datelor de la orice destinatari, vom lua m?suri rezonabile pentru a informa destinatarii datelor cu privire la o astfel de solicitare.

 1. Dreptul de a restric?iona prelucrarea – pute?i solicita limitarea prelucr?rii datelor dvs. cu caracter personal strict la prelucr?rile cu care sunte?i de acord ?i/sau strict la prelucr?rile necesare în scopul constat?rii, exercit?rii sau ap?r?rii unui drept în instan?? sau pentru protec?ia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru;

Restric?ionarea se aplic? atunci când:
– contesta?i exactitatea datelor, pentru o perioad? care ne permite s? verific?m exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegal?, iar dumneavoastr? v? opune?i ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utiliz?rii lor;
– societatea noastr? nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucr?rii, dar dumneavoastr? ni le solicita?i pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??;
– v-a?i opus prelucr?rii, conform prevederilor legale ce reglementeaz? dreptul la opoziie, pentru intervalul de timp în care se verific? dac? drepturile legitime ale noastre prevaleaz? asupra celor ale dumneavoastr?.

 1. Dreptul de opozi?ie – pute?i s? v? opune?i, din motive legate de situa?ia particular? în care v? afla?i, prelucr?rii în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e) ?i f) din Regulementul nr. 679/2016, precum ?i, în cazul prelucr?rii datelor în scopuri de marketing direct, în acest ultim caz, f?r? a fi nevoie de motivare ?i justificare.
  În aceast? situa?ie, noi nu vom mai putea prelucra datele cu caracter personal, cu excep?ia cazului în care vom demonstra existen?a unor motive legitime ?i imperioase care justific? prelucrarea ?i care prevaleaz? asupra intereselor, drepturilor ?i libert??ilor dumneavoastr? sau c? scopul prelucr?rii este constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??.
 2. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ?tergerea ori restric?ionarea datelor cu caracter personal: destinatarul c?ruia i-au fost divulgate datele dumneavoastr? cu caracter personal va fi informat cu privire la orice rectificare sau ?tergere a acestora precum ?i cu privire la orice restric?ionare a prelu?rii efectuate.
 3. Dreptul la portabilitatea datelor – ave?i dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal pe care ni le-a?i furnizat s? v? fie returnate sau, dac? este posibil, s? fie transferate c?tre un ter? operator în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.
 4. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care v? afecteaz? semnificativ – ave?i dreptul ca datele dumneavoastr? cu caracter personal s? nu fie prelucrate în contextul lu?rii unor decizii automatizate.

Prelucrarea datelor pentru luarea de decizii automatizate este permis? când:
– este necesar? pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societ??ii ?i/sau încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastr? ?i KLAUS WEB2PRINT SRL;
– este autorizat? prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplic? KLAUS WEB2PRINT SRL ?i care prevede, de asemenea, m?suri corespunz?toare pentru protejarea drepturilor, libert??ilor ?i intereselor legitime ale dumneavoastr?; sau
– v-a?i exprimat acordul explicit pentru astfel de prelucrare.

În cazul în care dori?i s? v? exercita?i drepturile enumerate mai sus, v? rug?m s? trimite?i o scrisoare la adresa sediului social men?ionat? mai sus sau prin e-mail la urm?toarea adres?: contact@localhost.

În conformitate cu regulamentul aplicabil, în situa?ii în care ve?i constata c? v-au fost înc?lcate drepturile dumneavoastr? cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe lâng? drepturile de mai sus, ave?i dreptul s? depune?i o reclama?ie la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucure?ti, Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1.

 

 1. Informarea dvs. privind bre?ele de securitate

Societatea noastr? va notifica bre?ele de securitate a c?ror notificare este obligatorie (susceptibile s? genereze un risc pentru drepturile ?i libert??ile persoanelor vizate) c?tre autoritatea de supraveghere a prelucr?rii datelor cu caracter personal.

În cazurile în care notificarea autorit??ii este obligatorie, aceasta va fi f?cut? „f?r? întârziere”, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat la cuno?tin?? de existen?a bre?ei.

La preg?tirea notific?rii, operatorul va urm?ri s? protejeze confiden?ialitatea informa?iilor oferite de dumneavoastr? sens în care vor oferi autorit??ii detalii despre categoriile ?i num?rul persoanelor afectate, f?r? îns? a compromite confiden?ialitatea datelor primite.

În cazul apari?iei unei bre?e de securitate, vom proceda la informarea dumneavoastr? pentru a putea adopta m?suri de protec?ie, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care am luat la cuno?tin?? de existen?a bre?ei.

Informarea dumneavoastr? va fi realizat? numai dac? incidentul de securitate este susceptibil s? genereze un risc ridicat pentru drepturile ?i libert??ile dumneavoastr?. Informarea se va face printr-o comunicare adresat? printr-un mijloc de comunicare corespunz?tor (po?t? electronic?, SMS etc.).

Cu titlu de excep?ie, doar în situa?ia în care contactarea direct? presupune un efort dispropor?ionat, se poate face o informare public?.

Garant?m c? ve?i fi informat despre orice evolu?ii noi legate de incident ?i despre m?surile pe care le vom lua în legatur? cu acesta, consultându-v? pentru a limita consecin?ele incidentului ?i pentru a preveni reapari?ia acestuia.

 

XII. Modalit??i de contact. Dispozi?ii finale

Ne pute?i contacta în leg?tur? cu orice întreb?ri sau solicit?ri printr-un e-mail transmis la adresa contact@localhost. sau s? ne transmite?i o scrisoare transmis? la adresa sediului social indicat? mai sus.
Cea mai recent? actualizare a Politicii de Confiden?ialitate a fost realizat? la data de 01.11.2018 ?i ne rezerv?m dreptul de a o modifica periodic pentru a reflecta orice modific?ri ale modului în care prelucr?m datele dumneavoastr? cu caracter personal sau orice modific?ri ale cerin?elor legale. În cazul oric?rei astfel de modific?ri, vom afi?a pe aceast? pagin? versiunea modificat? a Politicii de Confiden?ialitate.

 

Add to cart